วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติมโตเฟินสาย


ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติมโตเฟินสาย   เฟินสายจัดเป็นกลุ่มพืชไม่มีดอกเป้นพืชอิงอาศัยอยู่ใน Family     Lycopodiaceae  ซืีงสามารถแบ่งออกได้ 2 Genus คือ Lycopodium  และ Huperzia  ในบางประเทศมีการแบ่งเพียง Genus เดียวคือ Huperzia   เท่านั้น ซึ่งสวนใหญ่จะมีการกระจายพันธุในเขตร้อนซื้น ( tropical zone )  นั่นหมายความว่าจะมีภูมิอาการแบบร้อนและภูมิอาการแบบชุ่มชื้นในเขตเดียวกัน ซื่งจะพบเฟินสายส่วนมากกระจายพันธุอยู่ในเขตนี้ เช่นประเทศไทย ลาว เขมร พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ เฟินสายจัดเป็นกลุ่มเฟินที่เจริญเติบโตในที่ร่มรำไีร (indoor plante ) ต้องมีวัสดุในการพลางแสง ในธรรมชาติเฟินสายจะอาศัยร่มเงาจากกลุ่มไม้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ซึ่งจะมีปัจจัย ด้านสภาพแวดล้อมที่เหมาะแต่เมื่อมนุษย์นำเฟินมาเลี้ยงในบริเวณบ้านปัจจัย ต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตจะไม่ค่อยเหมาะสมเราจำเป็นต้องมีการสร้างปัย จัยต่างๆให้เหมาะการเจริญเติบโตต่อไป 

    1 แสงสว่าง ( light ) แสงสว่างเป็นปัจจัยที่ช้วยในการสังเคราะห์แสงของเฟินหรือการสร้างอาหาร สำหรับการดำรงชืพของเฟิน และบางสวนก็มีหน้าที่ในการฆ่าเชื่อโรคลอดความซื้นภายในโรงเรือนไม่ไห้ชื้น เกินไป แสงสว่างสำหรับการเลี้ยงเฟินสายอาจได้มา 2 ทางคือ  1 แสงจากดวงอาทิตย์ ซื่งเป็นแหละพลังงานที่สำคัญที่สุดสำหรับการปลูกเลี้ยงเฟินสายมีทั้ง ประโยชน์และโทษสำหรับการปลูกเฟิน  2 แสงจากมนุษย์สร้างขึ้นเกิดจากพลังงานไฟฟ้าต่างๆซื่งปัจจุบันมีการผลิตหลอดยู วี ที่ใช้แทนแสงจากดวงอาทิตย์กรนีแสงจากธรรมชาติไม่พอหรือมีการปลูกเลี้ยงเฟิน สายภายในอาคารที่ทึบแสงหรือมีการนำเฟินไปจัดนิทัศการภายในอาคาร ส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยนำมาใช้กับเฟินมากนักแสงสว่างมีบทบาทต่อการปลูกเลี้ยง เฟิน 3 ลักษณะด้วยกันคือ
     1 ความเข้มของแสง แสงที่สองมายังพื้นโลกมีความเข้ม 800-10000 แรงเทียนแต่เฟินต้องการแสงแค่ 50-60 %เท่านั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการพรางแสงให้กับเฟินที่เราเลี้ยงหากเฟินที่เรา เลี้ยงไดรับแสงมากใบอาจเหลืองซีดและใบใหม้หากแสงน้อยต้นชลูดยาวเส้นกรอบหัก ง่ายหากแสงพอดีใบจะเขียงเป็นมันวาวและเส้นกางออก
     2 ช่วงเวลาที่ได้รับแสงในแต่ละวัน ปริมาณแสงที่ได้รับแต่ละวันมีผลต่อการเติบโตของเฟิน เช่นสิงฟ์สร้อยควรได้รับแสง 6-8 ชั่วโมง ช้องบฝู หางสิงห์เกล็ฟอยควรได้รับแสง 8-10 ชั่วโมง
     3 คุณภาพของแสง เป็นความยาวของคลื่นแสงมีผลต่อการสังเคราะห์แสงและการหายใจ     2 อุณหภูมิ เฟิน สายในเขตร้อนซื้นสามารถเจริญเติบโตได้ดี่ในช้วงอุณหภูม  25-35 องศาเซลเซียลซื่งเป็นอุณหภูมโดยเฉลี่ยของประเทศไทย ซื่งไม่มีผลต่อการปลูกเลี้ยงเฟินสายมากนักจะมีผลกระทบบ้างกับการเลี้ยงใน เมืองที่อุณหภูมอาจสูงบ้างและความซื้นต่ำ แต่ความแตกต่างระหว่างกลางคืนและกลางวันไม่มากนัก แต่ถ้าในเขตที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียลเฟินสายจะชงักการเจริญเติบโตได้ในทางกลับกันถ้าสูงถึง 40 องศาเซนเซียลอาจทำให้เฟินสายใบและเส้นใหม้ได้เราต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เห ม่าะกับการปลูกเลี้ยงเฟินให้มากที่สุด

     3 ความซื้น เฟินสายจะเจริญเติบโตได้ดีที่มีความซื้นอยู่ในช่วง 60-80 % หากสูงกว่า 80% อาจทำให้เฟินที่เราเลี้ยงเน่าตายได้ส่วนใหญ่จะพบในเขตที่มีฝนรกชุกมากๆ เช่นจังหวัดทางจันทบุรี หรือทางภาคใต้โดยส่วนใหญ่หากความซื้นในอากาศสูงไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่อย่า ให้ว้สดุปลูกเฟินแฉะมากมิฉนั้นแล้วอาจทำให้ส่วนโคนเน่าได้แต่ในทางกลับกัน ถ้าควมซื้นต่ำการเจริญเติบโตของเฟินก็จะช้าลงใบอาจแห้งกรอบได้เราสามารถ เพื่มความซื้นภานในโรงเรือนได้เช่น การใช้ซาแรนกั้นรอบๆโรงเรือน ปูพื้นโรงเรือนช้วยดูดซับน้ำไว้ได้เช่นอิฐ หรือพื้นดิน การมีระบบพ่นหมอก การรดน้ำบนพื้นดินเพื่อเพื่มความซื้นและลดอุณหภูมิในโรงเรือน

     4 การระบายอากาศ เฟินสายจะเจริญเติมโตได้ดีหากโรงเรือนมีการระบายอากาศที่ดี มีลมพัดผ่านตลอดเพราะจะช้วยลดความร้อยและมีการถ่ายเทของคาร์บอนไดออกไชด์ ซื่งจำเป็นต่อการสังเคระห์แสงของเฟินการระบายอากาศจะเป็นตัวกำหนดที่ตั้งของ โรงเรือนทีไม่มีสิ่งปลูกส้างมาบดบัง ความสูงของโรงเรือนไม่ควรต่ำเกินไปแนะนำอย่างน้อย 2.50 เมตร โรงสูงการระบายอากาศได้ดีกว่า ความถี่ห่างของการแขวนเฟินควรจะแขว1กระถางเว้นอีก 1 กระถางรวมถึงการเลือกภาชนะปลูกและวัสดุปลูกด้วยหากการระบายอากาศในโรงเรือน ที่ดีจะมีผลต่อการลดการระบาดของโรคและแมลงในโรงเรือน
5 ศัตรู เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความสวยงามของเฟินสายโดนแมลงทำลาย เฟินก็จะชะงักการเติบโตโดยเฉเพาะเพลี้ยทไให้เฟินมีสีเหลืองขาดความงามหรือ แมลงที่เข้ากัดกินยอด ใบหรือรากทำให้ยอดที่ถูกกินเมื่อเฟินเติบโตขึ้นฟอร์มก็จะไม่สวยงามหรือพวก วัชพืชต่างๆที่ขึ้นบนกระถางแย่งปุ๋ยแย่งน้ำต่างๆบางครั้งทำไห้เฟินผิดรูปทรง ได้เช่น ต้นไทรที่เกิดจากนกมาถายมูลไว้แล้วเกิดงอกเป็นต้นขึ้นมา
6 สารเคมีต่างๆ เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคมีผลต่อการเลี้ยงเฟินหากเราใช้ผิดวิธีหรือใช้เกินปริมาณที่กำหนด อาจทำให้ใบใหม้หรือรากเน่าได้ควรใช้ให้น้อยกว่าปริมาณที่ระบุไว้เพราะไม่มี สารเคมีตัวใหนที่ระบุที่ฉลากระบุถึงการใช้ยาชนิดนั้นกับเฟินสายเลย